Κέντρο Επικοινωνίας και Συντροφικότητας
Κοινωνικές Εκδηλώσεις, φιλίες, γνωριμίες, φλερτ.
Promo 1 Promo 2 Promo 3
За 4 месяца на Кузбассе добыли 60,2 миллиона тонн угля

За 4 месяца на Кузбассе добыли 60,2 миллиона тонн угля

За 4 месяца на Кузбассе добыли 60,2 миллиона тонн угляНа 2,5% возросла добыча угля в Кемеровской области с начала этого года. Об этом сказали в Кемеровостате. По данным статистиков, угледобывающие компании Кузбасса стали извлекать из недр рядовой каменный уголь на 3,8% больше, чем за 4 месяца прошедшего года, что составляет 44 миллиона тонн.  При всем этом до 15,5 миллионов тонн (1,7%) уменьшилось количество коксового угля и до 18,2 миллионов тонн (5,7%) сократилась добыча концентрата каменного угля. За 4 месяца на Кузбассе добыли 60,2 миллиона тонн угля Экономика производства Российской Империи представлена огромным количеством отраслей и фабрик! Российская Федерация является одной из главных заводских стран мира. Страна способна промышленно изготовлять продукты любой разновидности. Несмотря на то, что в девяностые годы фиксировался не малый спад производственной экономики, в самом начале 00-ых годов наша промышленность показывает отличный рост. В 2015 год величина роста промышленных отраслей в ВВП Российской Федерации показало 29 %, кроме того в производственном секторе экономики было задействовано 18 % всего кол-ва дееспособных граждан. Две трети русской промышленности составляют тяжёлые фабрики и заводы, четвёртая часть - извлечение сырья, девятая часть - распределение, производство эл. энергии, газа.

Website URL: http://mining24.ru